Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Alle families

Rintje Heins geboren rond 1670 is voor alle families de stamvader. Hij is rond 1700 boer te Legemeer en Idskenhuizen. Via de aantekeningen in de kerkregisters: doop, huwelijk en lidmaten, kunnen we terug naar de periode rond 1700. Of alles in die tijd is geregistreerd is niet duidelijk. Wel zien we dat er diversen jaren van aantekeningen ontbreken, waarschijnlijk door zoek raken of het vergaan van papier. Daar Rintje boer was, is er het een en ander ook te vinden in de belastingkohieren zoals floreen- en rieelkohieren. Door de diverse aantekeningen ineen te schuiven, kunnen we de volgende (mogelijke) familieband samenstellen:
Er is een huwelijk te Joure 25-10-1658 van Heine Heines met Trijn Hanses van Langweer. (mogelijke ouders van Rintje Heins).
Rintje Heins laat in de gemeente Doniawerstal zijn kinderen dopen: Swaantje Rintjes *1697, Heine Rintjes *1699, (mogelijk Sytze Rintjes *170. ??) en Jan Rintjes.
 
In een authorisatie van Doniawerstal act.334 van 24-6-1710 over de kinderen van Jan Broers en Trijntje Rouckes, is Rintje Heins aangehuwd neef van moeders zijde. Dit houdt in dat de vrouw van Rintje Heins een nicht zou zijn van kinderen van Jan Broers en Trijntje Rouckes. 
Volgens de floreenkohier van 1698 wordt de boerenplaats nr. 10 te Legemeer door Rintje Heins gepacht. In 1708 zien we bij de plaats nr. 10 te Idskenhuizen, groot 10 koegangen, de pachter Rintje Heins. Rintje moet voor 1716 zijn overleden, want in de rieelkohieren van 1716 en 1718, staat Trijn Jans als weduwe van Rintje Heins vermeldt. Verder wordt ook in het lidmatenboek van de Nederlands Hervormde kerk te Idskenhuizen vermeldt: Trijn Jans als Rintje Heins weduwe.
In het rieelkohier van 1728 te Idskenhuizen staat de plaats nr. 10 genoemd met pachter Sytse Rintjes. Zo moet het boerenbedrijf zijn overgegaan van vader Rintje Heins, naar moeder Trijn Jans naar zoon Sytse Rintjes.
In het lidmatenboek 1730 te Idskenhuizen staat Sytse Rintjes en zijn vrouw vermeldt. Dit zou inhouden dat Sytse Rintjes is gehuwd. Stel dat hij in 1730 rond de 25-26 jaar zou zijn geweest, dan mag gecocludeerd worden dat hij rond 1704 geboren moet zijn geweest en past in het rijtje kinderen van Rintje Heins.
De vrouw van Sytse Rintjes is Akke Fetzes. Ze wordt ook als moeder van de kinderen van Sytse genoemd. Akke Fetzes is een dochter van Fetze Atses en Neeltje Johannes, ouders zijn gehuwd op 25-5-1705 te Joure. De ouders van Fetze Atses en grootouders van Akke zijn: Atse Fetses van Goengarijp en Akke Tierx van Joure, gehuwd op 17-6-1677.
Als mogelijke aanvulling: Idskenhuizen nr. 10 is in 1698 gepacht door Jochum Jans (misschien een broer van Trijn Jans?)
In 1700 is Idskenhuizen nr. 10 bij Gerben Rintjes als curator over de wezen van Roucke Jarighs (vader van zijn vrouw Eeble Rouckes). Of deze Gerben Rintjes ook familie is van Rintje Heins (oom of neef) is niet bekent, maar Rintje Heins heeft wel na 1700 de boerenplaats nr. 10 te Idskenhuizen in pacht.
We zien de namen Jans, Broers, Rouckes bij Rintje Heins komen, maar of dit familieband heeft is onbekend.
Ook is er voor het gerecht Schoterland, archief 13.102 van 18 dec. 1671 een uitspraak over de vrouw van Jan Rintjes (Siouck Auckes).